Т А Р И Ф Л А Р Р Е Ж А С И (янги тахрири)

(ушбу тарифлар режаси 2018 йилнинг 26-июлдан бошлаб амал қилади)
     
Т/Р Хизмат турлари Тарифлар миқдори
I. Кредит ажратиш бўйича хизмат кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
1. Кредит ҳисобрақамини очиш учун Бепул
2. Кредит ҳисобрақамига ҳизмат кўрсатиш учун Бепул
3. Кредит ҳужжатларини кўриб чиқиш учун бир марталик тўлов Хорижий кредит линиялари ҳисобидан молиялаштириладиган кредитлар - кредит линияси шартларига мувофиқ,
бошқа кредитлар - ЭКОИҲнинг 10 баробаригача
4. Гаров таъминотини расмийлаштириш учун Бепул
5. Гаров таъминотини гаровдан чиқариш ёки қисман чиқариш Бепул
6. Мониторинг ўтказиш учун Бепул
7. Кредит шартномасига ўзгартириш киритиш ЭКОИҲнинг
5 баробаригача
8. Кредит қолдиғи бошқа банкка сотилганда Бепул
9. Кредит бюросидан олинган маълумот учун Бепул
10. Гаров реестрига ёзув киритилганлиги учун Бепул
11. Очиқ кредит линияларидан фойдаланмаган кредит суммаси учун Бепул
12. Муддати ўтган кредитлар учун пеня (ўз маблағлари ҳисобидан) Кредит фоизи 1,5 баробаргача оширилади, бироқ 50 фоиздан ошмаган ҳолда
(жалб қилинган кредит линиялардан ташқари)
13. Муддати ўтган фоизлар учун пеня Келишувга асосан
14. Кредит бўйича ойлик абонент тўлови Бепул
II. Бухгалтерия ҳисобини юритиш, банк ҳисобварақлари очиш бўйича хизмат кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
15. Миллий валютада асосий (ёки бошқа банк мижозига иккиламчи) талаб қилиб олингунча депозит ҳисобварағини очиш Бепул
16. Банк мижозига иккиламчи, бошқа ҳисобварақ очиш ва қайта расмийлаштириш (мулкчилик шакли ўзгарганда, қайта ташкил этилганда) Бепул
17. Талаб қилиб олингунча, иккиламчи ва шу каби депозит ҳисобварақларни ёпиш Бепул
18. Мижознинг барча ҳисобварақларидан пул маблағларини ўтказиш Дебет айланманинг
(дебет айланма) 0-0,5 фоизигача
19. Шу банк олдидаги кредит қарздорлигини қоплаш учун ўтказилганда (дебет айланма) Бепул
20. Мижоз бошқа банкка ўтганда ҳужжатларни тайёрлаш ва расмийлаштириш Бепул
21. Битта филиалда мижознинг бир ҳисобварағидан бошқа ҳисобварағига ҳамда махсус ҳисобварақларга пул маблағларини ўтказиш Бепул
22. Бюджет ташкилотларининг бюджет ҳисобварақларига хизмат кўрсатиш Бепул
23. Кичик тадбиркорлик субъектлари ҳисобварақларидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни ўтказиш Бепул
24. Ҳисобварақларга хизмат кўрсатиш бўйича бир ойлик абонент тўлови Бепул
25. Аккредитив ҳисобварағини очиш ЭКОИҲнинг
1 баробаригача
26. Аккредитив ҳисобварағи шартларини ўзгартириш ёки уни бекор килиш бекор қилиш бепул, шартларини ўзгартириш ЭКОИҲнинг
1 баробаригача
27. Аккредитив ҳисобварағини тасдиқлаш Бепул
28. Мижоз ҳисобварағининг ҳолати тўғрисида маълумотнома бериш ёки тасдиқлаш ЭКОИҲнинг
10 фоизигача
29. Ҳисобварақ орқали амалга оширилган тўловлар ҳақида кўчирма олиш (выписка) Бепул
30. Мижоз талабига кўра сўровномалар тайёрлаш ва жўнатиш ЭКОИҲнинг
10 фоизигача
31. Таъсис ҳужжатларига асосан ҳисобварағини ўзгартириш Бепул
32. Электрон тўловлар ўтказиш Ахборотлаштириш Бош Маркази харажатларининг 1,5 баробаригача
III. Пластик карточкаларига хизмат кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
33. Иш ҳақи, стипендия, пенсия, нафақа, стипендия учун сўм пластик карточка очиш Бепул
34. Умумий тартибда сўм пластик карточкалар очиш ЭКОИҲнинг
15 фоизигача
35. Сўм пластик карточкани муддати ўтганда алмаштириш ЭКОИҲнинг
15 фоизигача
36. Сўм пластик карточка йўқотилган ёки шикастланганда ЭКОИҲнинг
15 фоизигача
37. Сўм пластик карточкани тўлдириш Бепул
38. Сўм пластик карточкага кирим қилиш, иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлардан ташкари Бепул
39. Сўм пластик карточкадан нақд пул бериш Банк кассасидан бепул, банкоматлар орқали
1 фоизгача
40. Сўм пластик карточкадан пул ўтказмаларини амалга ошириш Бепул
41. Сўм пластик карточкани СТОП листга кўйиш Бепул
42. Сўм пластик карточка блокка тушган ҳолда қайта активлаштириш Бепул
43. Корпоратив пластик карточка очиш ЭКОИҲнинг
15 фоизигача
44. Корпоратив пластик алмаштириш ЭКОИҲнинг
15 фоизигача
45. Корпоратив пластик карта йўқотилган ёки шикастланганда ЭКОИҲнинг
15 фоизигача
46. Корпоратив пластикни тўлдириш 0,5 фоизгача
47. Корпоратив пластик карточкадан чиқим қилиш Бепул
48. Корпоратив пластик карточкани СТОП листга кўйиш Бепул
49. Корпоратив пластик карточка блокка тушган ҳолда қайта активлаштириш Бепул
50. Корпоратив пластик карточкадан кўчирма бериш Бепул
51. Жисмоний шахсларга чел эл валютасида карта очиш ХПК эмиссия қилиш ва унга хизмат кўрсатиш бўйича харажатлар+ЭКОИҲнинг
50 фоизигача
 
52. Жисмоний шахсларга чет эл валютасидаги картасини қўшимча очиш ХПК эмиссия қилиш ва унга хизмат кўрсатиш бўйича харажатлар+ЭКОИҲнинг
30 фоизигача
53. Жисмоний шахсларга чет эл валютасидаги картасини муддати ўтганда алмаштириш ХПК эмиссия қилиш ва унга хизмат кўрсатиш бўйича харажатлар+ЭКОИҲнинг
30 фоизигача
54. Жисмоний шахсларнинг чет эл валютасидаги конверсион картасини тўлдириш Бепул
55. Жисмоний шахсларга чет эл валютасидаги картасини СТОП листга кўйиш ХПК стоп листга қўйиш бўйича харажатлар ва хорижий банклар томонидан қилинган почта харажатлари
56. Жисмоний шахсларга чет эл валютасидаги картасини йўкотганда ёки шикаст етказганда алмаштириш ХПК эмиссия қилиш ва унга хизмат кўрсатиш бўйича харажатлар, хорижий банклар томонидан қилинган почта харажатлари+ЭКОИҲнинг
50 фоизигача
 
57. Тўлов терминаллари ижараси 25 000 сўм, Якка тартибдаги тадбиркорлар учун 15 000 сўм
58. Тўлов терминалларини таъмирлаш ёки йўқотиш Таъмирлаш харажати+ЭКОИҲ миқдоригача;
Йўқолган ёки яроқсиз ҳолда, қолдиқ қиймати+ЭКОИҲ миқдоригача
59. Миллий валютадаги терминалларни инкассация қилиш Бепул
60. Хорижий валютадаги терминалларни инкассация қилиш Келишув асосида
61. E-POS терминаллари бўйича банк комиссияси 1,5 фоизгача
IV. Хорижий валютадаги хизматлар учун ундириладиган ҳақлар
Юридик шахсларнинг хорижий валютадаги ҳисобварақларига хизмат кўрсатиш
62. Ҳисобварақ очиш ва ёпиш Бепул
63. Ҳисобварақдан кўчирма олиш ЭКОИҲнинг
15 фоизигача
64. Мижоз талабига кўра ҳужжатлардан кўчирма дубликатини бериш ЭКОИҲнинг
15 фоизигача
65. Нақдсиз келиб тушган пул маблағларини ҳисобрақамга кирим қилиш Бепул
Инкассо операциялари
66. Соф инкассо ЭКОИҲнинг 2 баробари** (Ҳар бир хужжат учун)
67. Инкассога тўлов хужжатларини қабул қилиш ЭКОИҲнинг 1,5 баробари** (Ҳар бир хужжат учун)
68. Импорт хужжатли инкассони қабул қилиш ва тасдиқлаш ЭКОИҲнинг 1,5 баробари** (Ҳар бир хужжат учун)
69. Тўлови амалга оширилмаган ҳужжатларни қайтариб юбориш ЭКОИҲнинг 1,5 баробари** (Ҳар бир хужжат учун)
70. Инкассо хужжатларни текшириш ва жўнатиб юбориш ЭКОИҲнинг 2 баробари (Ҳар бир хужжат учун)
71. Инкассо шартлари ўзгариши ва бекор қилиниши ЭКОИҲнинг 1 баробари (Ҳар бир ўзгартириш учун)
Чеклар билан операциялар
72. Чекларни инкассога қабул қилиш ва юбориш ЭКОИҲнинг 1,5 баробари** (хар бир чек учун)
73. Чек суммасини мижознинг ҳисоб рақамига кирим қилиш Бепул
74. Хориждан юборилган чекларни тақдим этиш Келишув асосида
Кафолат операциялари
75. Кафолат валютасида қоплаш шарти билан 0,1 фоиз** (суммадан, сўмда)
76. Кафолат шартларини ўзгартириш, бекор қилиш Келишув асосида (хар бир операция учун)
Импорт- аккредитив хизмати
77. Аккредитив очиш 1 фоиз (Суммадан, сўмда)
78. Бошқа банкларга аккредитивларни авизолаш ЭКОИҲнинг 2 баробари (Ҳар бир шартнома учун)
79. Эмитент банк сўровига асосан аккредитивни тасдиқлаш, қопланган йиллик 0,2 фоиз (Суммадан, сўмда)
80. Эмитент банк сўровига асосан аккредитивни тасдиқлаш, қопланмаган шартнома асосида (Суммадан, сўмда)
81. Аккредитив ҳужжатларини текшириш ЭКОИҲнинг 1 баробари (Ҳар бир шартнома учун)
82. Аккредитив бўйича тўловларни амалга ошириш ЭКОИҲнинг 1 баробари (Ҳар бир шартнома учун)
83. Аккредитив шартларини ўзгартириш ЭКОИҲнинг 2 баробари (Ҳар бир шартнома учун)
84. Аккредитивни бекор қилиш ЭКОИҲнинг 2 баробари (Ҳар бир шартнома учун)
Экспорт- аккредитив хизматлари
85. Дастлабки авизолаш ЭКОИҲнинг 2 баробари (Ҳар бир шартнома учун)
86. Аккредитивни авизолаш ЭКОИҲнинг 2 баробари (Ҳар бир шартнома учун)
87. Аккредитивни тасдиқлаш, копланган йиллик 0,8 фоиз (суммадан, сўмда)
88. Аккредитивни тасдиқлаш, қопланмаган шартнома асосида (Суммадан, сўмда)
89. Аккредитив ҳужжатларни қабул қилиш ва таҳлил қилиш ЭКОИҲнинг 50 фоизи**(хар бир хужжат тури бўйича)
90. Аккредитив шартларини ўзгартириш ЭКОИҲнинг 2 баробари** (хар бир ўзгартириш учун)
91. Аккредитивни бекор қилиш ЭКОИҲнинг 2 баробари** (хар бир шартнома учун)
Жисмоний шахслар билан хорижий валютада операциялар
92. Ҳисобварақлар очиш ва ҳужжатларни юритиш Бепул
93. Омонат дафтарчасини бериш Бепул
94. Мижоз омонат ҳисобварағига маблағларни нақд ва нақдсиз кирим қилиш Бепул
95. Мижоз ҳисоб рақамидан нақд хорижий валюта ечиб бериш
(нақд кирим қилангандан ташқари)
0,5 фоиз (Суммадан, сўмда)
96. Омонатни ўз номига банкнинг бошқа филиалига ўтказиш Бепул
97. Омонатни ўз номига республика ҳудудидаги бошқа банкларга ўтказиш 0,1 фоиз** (суммадан, сўмда)
98. Маблағларни электрон тарзда валюта ҳисобварағидан чет элга ўтказиш 0,2 фоиз** (Суммадан, сўмда)
99. Мижоз талабига кўра кўчирма ва ҳисобварақ ҳолати бўйича маълумот тақдим қилиш ЭКОИҲнинг 15 фоизи (Ҳар бир маълумот тури учун)
100. Омонат ҳисобварағидан ечилган хорижий валютадаги маблағларни хорижга олиб чиқиш учун рухсатномалар бериш ЭКОИҲнинг 30 фоизи (Ҳар бир рухсатнома учун)
101. Йўқотилган ҳисобварақ дафтарчаси ўрнига бошқасини бериш ЭКОИҲнинг 10 фоизи (Ҳар бир омонат учун)
102. Нақдсиз тушган бир валютани бошқа валютага алмаштириш 1 фоизгача (Суммадан, сўмда)
103. Бир пул банкнотини бошқасига алмаштириш 0,3 фоизгача (Суммадан, сўмда)
Валюта айирбошлаш шахобчасидаги операциялар учун тарифлар
104. Жисмоний шахсларнинг шикастланган банкноталарини миллий валютага айирбошлаш ёки шу турдаги шикастланмаган банкнотага алмаштириш 5 фоизгача
105. Ҳақийлигига шабҳа туғдирган чет эл валютасини экспертизага қабул қилиш бир банкнота учун 500 сўмгача
106. Муомалага яроқсиз банкноталарни инкассога қабул қилиш 3 фоизгача
107. Чет эл валютасини шу турдаги чет эл валютасига майдалаш ёки йириклаш 1 фоизгача
108. Бир хорижий давлатнинг нақд валютасини бошқа хорижий давлатнинг нақд валютасига алмастириш (конверсия) 1 фоизгача
Пул ўтказмалари
109. Республикадан ташқарига оддий пул ўтказмалар 0,15 фоиз** (Суммадан, сўмда)
110. Республикадан ташқарига тезкор ўтказмалар 0,20 фоиз** (Суммадан, сўмда)
111. АТБ "Мадад Инвест банк" ичидаги ўтказмалар ЭКОИҲнинг 10 фоизи (Ҳар бир ўтказма учун)
112. Республика ҳудуди бўйлаб ўтказмалар (бошқа банкларга) 0,1 фоиз** (Суммадан, сўмда)
113. Тўлов топшириқнома қабул қилиб олинганидан сўнг, ўтказма шартларининг ўзгариши ЭКОИҲнинг 75 фоизи** (Ҳар бир ўтказма учун)
114. Ўтказманинг бекор қилиниши ва орқага қайтарилиши ЭКОИҲнинг 75 фоизи** (Ҳар бир ўтказма учун)
115. Тўлови рад этилган ёки тўланмаган ҳужжатларнинг қайтарилиши Почта+хорижий банк харажатлари (Ҳар бир ўтказма учун)
Конверсион операциялар
116. Ички валюта бозорида валюта олди-сотди битимлари бўйича воситачилик ҳақи 0,5 фоиз (Суммадан, сўмда)
117. Юридик шахслардан хорижий валюта сотиб олиш 0,1 фоиз (Суммадан, сўмда)
118. ЯТТ ҳисоб рақамидаги хорижий валютани бошқа валютага алмаштириш 1 фоиз (Суммадан, сўмда)
119. Бир валютани бошқа валютага айирбошлаш 1 фоиз (Суммадан, сўмда)
120. СВОП операциялари бўйича воситачилик ҳақи Келишувга асосан (Суммадан, сўмда)
Юридик шахслар ва ЯТТлар билан нақд хорижий валютада операциялар
121. Ҳисобрақамга кирим қилиш учун хорижий валютани қабул қилиш 0,3 фоиз
122. Хорижий валютани ҳисобрақамдан нақд шаклда ечиб бериш 0,3 фоиз
123. Норезидентлардан маҳсулот ва хизматлар тўловни хорижий валютада нақд қабул қилиш 0,3 фоиз
124. ЯТТнинг ҳисобрақамидан хорижий валютани нақд шаклда ечиб бериш 0,5 фоиз
Бошқа хизматлар
125. SWIFT хизмати ЭКОИҲнинг 50 фоизи (Ҳар бир хабар учун)
126. ТСОЯЭАТ (ЕЭИСВО)га ахборот киритиш ва солиштириш ЭКОИҲнинг 50 фоизи (Ҳар бир тўлов бўйича)
127. Мижознинг талабига асосан тўловга оширилган суммаси қидириш ЭКОИҲнинг 80 фоизи (Ҳар бир ҳолат учун)
V. Пул муомаласи бўйича хизмат кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
128. Нақд пул маблағини бериш - иш ҳақи, нафақа, пенсия, стипендия ва унга тенглаштирилган тўловлар Бепул
129. Нақд пул маблағини бериш - меҳнат ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлардан ташқари бошқа мақсадларга (тайёрлов корхона ва ташкилотларга) 1 фоизгача
Марказий банк томонидан мадад пуллари берилганда - бепул
130. Нақд пул маблағини бериш - юридик шахс ва хусусий тадбиркорларга топширилган тушумлари 1 фоизгача
131. Нақд пул маблағини бериш - хусусий тадбиркорларга хисобварағларига келиб тушган нақдсиз пул маблағи ҳисобидан 1 фоизгача
132. Инкассация қилинган тушумни қабул қилиш ва қайта санаш Бепул
133. Инкассатор халтасига маблағларни нотўғри жойлаштирилганда далолатнома тузиш Бепул
134. Нақд пул чек дафтарчасини рўйхатга олиш ЭКОИҲнинг 10 фоизигача
135. Йўқотилган чек дафтарчаси ўрнига янги чек дафтарчасини бериш ЭКОИҲнинг 1 баробаригача
136. Депозит ячейкалари учун Юридик ва жисмоний шахслар учун ЭКОИҲнинг 50 фоизигача
137. Депозит ячейкасини калитини йўқотганлиги учун жарима ЭКОИҲнинг 50 фоизигача
VI. Интерактив хизматлар кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
138. Интернет банкинг билан амалиётлар Келишувга асосан
139. СМС-банкинг билан амалиётлар Бепул
140. Mobil-internet банкинг билан амалиётлар Бепул
141. СМС-информер билан амалиётлар Бепул
VII. Жисмоний шахсларга чакана банк хизматлари кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
142. Омонат ҳисоб рақам очиш Бепул
143. Фуқаролар буюртмасига кўра омонатларни қидириш Бепул
144. Омонат дафтарчасини олиш Бепул
145. Омонат дафтарчасини йўқотганлиги учун жарима ЭКОИҲнинг
10 фоизигача
146. Мижоз ўз квитанциясини йўқотганда, тўловларни тўлаганлиги ҳақида маълумотнома бериш ЭКОИҲнинг
10 фоизигача
147. Кредит асосий қарзи ва фоиз тўловлари бўйича бир марталик тўловлар Бепул
148. Алимент тўлаш учун тўловлар Бепул
149. Жисмоний шахслар томонидан бошқа бир марталик тўловларни амалга ошириш Бир банк тизимида - бепул,
бошқа банкларга - 0,5 фоизгача
150. Омонат маблағларини бошқа банка ўтказиш 0,5 фоизгача
151. Нақд пулсиз маблағларни омонатга кирим қилиш Бепул
152. Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловларни пластик карталардан нақд пулсиз маблағларни омонатга кирим қилиш Бепул
153. Омонат ҳисоб рақамига пул маблағларини тушириш Бепул
154. Жисмоний шахсларнинг пул маблағларини ҳалқаро пул ўтказмалари орқали чет элга ўтказиш ҳамкор билан тузилган шартномага асосан
155. Жисмоний шахсга хориждан ёки Ўзбекистондаги бошқа тижорат банкларидан омонатига келиб тушган хорижий валютани нақд шаклда бериш 0,5 фоизгача
156. Элчихонага бериладиган маълумотнома ЭКОИҲнинг
10 фоизи
157. Омонат дафтаридаги амалиётлар ва қолдиғи ҳақида омонатчига ёки омонатчининг қонуний вакилига (ДСҚ, Элчихона ва бошқалар) тасдиқланган маълумотнома бериш ЭКОИҲнинг
10 фоизи
Мижоз аризасига кўра омонат ҳисоб рақамидан нақд пулсиз кўринишда маблағларни ўтказиш
158. Кредит сўндиришга Бепул
159. Ҳаракатсиз ҳисоб рақамларига Бепул
160. Бир тизимдаги омонат ҳисоб рақамларига Бепул
161. Бошқа тизимдаги омонат ҳисоб рақамларига 0,5 фоизгача
162. Бир банк тасарруфидаги филиалларга бошқа банклардан келиб тушган маблағлар талаб қилиб олингунча, муддатли ва жамғарма омонатларига ўтказиш Бепул
163. Дивиденд кўринишида келиб тушган маблағларни чиқариш 0,5 фоизгача
164. Ижара кўринишида келиб тушган маблағлар бўйича 0,5 фоизгача
165. Ҳомийлик, гонорар ва бошқа маблағлар бўйича 0,5 фоизгача
166. Суғурта маблағлари кўринишида келиб тушган пуллар 0,5 фоизгача
Касса хизматлари
167. Ойлик ва унга тенглаштирилган тўловлар Бепул
168. Омонат фоизлари ва асосий суммаси Бепул
169. Ҳомийлик маблағлари 0,1 фоизгача
170. Хўжалик юритувчи субъектларни ёпилиши натижасида келиб тушган жисмоний шахснинг улушини бериш 2 фоизгача
171. Жисмоний шахсларга ипотека кредити олиш учун бошланғич бадали қайтариб берилганда Бепул
172. Юридик шахслардан ёки бошқа банклардан ўтказиб бериш орқали жисмоний шахсларнинг банкида очилган омонат ҳисобварақларига тушган бошқа маблағлар 1 фоизгача
173. Жисмоний шахсларга ипотека кредити орқали сотилган уйлар учун келиб тушган маблағларни омонат ҳисобварақларидан бериш 2 фоизгача
174. Жисмоний шахсларнинг тадбиркорлик фаолиятига боғлиқ бўлмаган нақдсиз даромадларни омонатдан бериш 2 фоизгача
175. Суд ижроси муассасаси томонидан ижро талабномасига асосан келиб тушган маблағларни омонат ҳисобварақларидан бериш 0,5 фоизгача
176. Суд қарори ижроси натижасида келиб тушган гаров пулларини фуқароларга омонат ҳисобварақларидан бериш 0,5 фоизгача
177. Нақдсиз келиб тушган бошқа маблағларни, шу жумладан, омонат ҳисобварақларидан келиб тушган маблағларни омонат ҳисобварақларидан бериш бўйича 2 фоизгача
178. Кредит қайтмаслиги туфайли банк томонидан гаровга (балансга) қабул қилинган мол-мулкларни сотиб олишга шакллантирилган маблағлар бўйича Бепул
179. Бир тизимдаги банкларнинг бошқа филиалларидан омонатларни ечиб олиш Бепул
VIII. Бошқа турдаги хизматлари кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
180. Кафолат ҳужжатларини кўриб чиқиш 1 фоизгача
181. Кафолат суммасини кўпайтириш ва амал қилиш муддатини узайтириш келишувга асосан
182. Кафолат бериш, кафолат суммасини ошириш келишувга асосан
183. Авизолаш ёки кафолатни банкнинг мажбуриятисиз ўтказиб бериш ЭКОИҲнинг 2 баробаригача
184. Кафолатларнинг шартини сумма ва муддатни ўзгартирмаган ҳолда ўзгартириш бепул
185. Ташкилотлар (Алоқа компаниялари) фойдасига коммунал тўловлар қабул қилинган суммалар учун 0-2 фоизгача
186. Тендерда қатнашиш учун кафолат (объект бошлангич нархи 2% гача) дастлаб ЭКОИҲнинг
2 баробаригача, ғолиб бўлганда ЭКОИҲнинг 5 баробаригача
187. Қопланган кафолат хатини бериш Келишув асосида
     
* банк таърифлар режасига банк бошқарувининг қарори билан ўзгартириш киритилади. Алохида мижозларга хам Банк бошқаруви қарорига асосан алохида тартибда тарифлар белгиланиши мумкин
** SWIFT, хорижий банк харажати, хамкор банк харажати ва почта харажатлари қўшимча ундирилиши мумкин
Сўмдаги тўловлар операция ўтказилган кундаги ЎзР МБ курси бўйича ундирилади